Małgorzata Prusak Kraków 5.01.2005. Powinniśmy wszyscy wziąć udział w walce z nałogiem! A 15 B 9 C 19 - Szlachetne zdrowie...tak rozpoczyna się: A pieśń B fraszka C tren -Pod jakim drzewem Kochanowski najchętniej pracował i odpoczywał? rozgałęzień ). Paint, Cipart), - wydrukować efekt pracy. Uwagi organizacyjnometodyczne Ustawienie klasami. Obejmowała zarówno utwory żartobliwe (poemat "Szachy"), pełne Do kogo mówi? Jak na organizm człowieka wpływa kadm znajdujący się w zanieczyszczonym powietrzu? 2. jak nakłonić, poprosić, przekonać. 1584) - Pieśni (wyd. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Wyjaśnij różnicę między wezbraniem i powodzią. Sprawdzenie pracy domowej - przypomnienie następujących wiadomości: -kto jest Patronem naszej szkoły -z jakiej okazji tyle o nim mówimy -kiedy żył Jan Kochanowski -miejscowości związane z jego życiem -kim był, czym się zajmował -utwory, które znacie -ważne wydarzenia z jego życia II Rozwinięcie tematu 1. A matki B córki C żony -Ile trenów napisał poeta? Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba, Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum. 0 0. sonar 6.10.2010 (21:50) Jan Kochanowski urodził się w 1530 r. Sycynie , miejscowości położonej w pobliżu Zwolenia. R. TRAUGUTTA W WOJANOWIE SPIS TREŚCI Wstęp I. Ogólne informacje II. ZADANIA DLA GRUP Grupa I Wyjaśnijcie pojęcie "tren". ____ weekends!All the best, Stuart! Tu mieszkamy. IV) Opracowała: Katarzyna Piasecka - katechetka Temat: BÓG W TWÓRCZOŚCI JANA KOCHANOWSKIEGO CEL DYDAKTYCZNY: Zapoznanie uczniów z podstawą religijną Jana Kochanowskiego, wyrażoną w jego poezji głęboka wiara i zaufanie Bogu CEL WYCHOWAWCZY : a) Budzenie wrażliwości na obecność Boga w otaczającym świecie, w przyrodzie, drugim człowieku b) Kształtowanie postawy wiary i zaufania wobec Boga i Jego Miłosierdzia w każdych, nawet najtrudniejszych okolicznościach życia. W jakich słowach to czyni.. (nazwij rodzaj środków poetyckich, określ ich funkcje).. - Chcąc sprawdzić stosunek podmiotu lirycznego do odbiorcy zgromadź wyrazy bliskoznaczne do wyrazu : szlachetny klejnot Sformułuj wniosek: osoba mówiąca (podmiot liryczny).. Zastanów się jaki charakter ma jego wyznanie, jaką wypowiedź ci przypomina?.. - Wiersz jest zaproszeniem lipy do odpoczynku w cieniu jej liści. Wykonajcie kalendarium życia i twórczości Jana Kochanowskiego - uwzględnijcie najważniejsze informacje. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności: 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 155, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_2_155, do zastosowania z: uczeń_2_155 (materiały dla ucznia). Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. (np. Ojciec Jana - Piotr byłwłaścicielemkilku wsi, natomiast matka - Anna odznaczała się wysokąkulturąintelektualną. Uzupełnianie tekstu z lukami. - No i co? Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie, JAN KOCHANOWSKI Krótki życiorys Jan Kochanowski żył w latach 1530 1584. Od roku 1963 ówczesny dyrektor szkoły, Anatol Jamiński, zabiegał o nadanie imienia placówce wiedząc, że nic tak nie mobilizuje do nauki i pracy, jak dobre wzorce. Ortografia na wesoło. Obliczanie działań matematycznych. - Co się z nim stało? A w Toruniu B w Krakowie C w Warszawie -Jak nazywał się uczeń wyższej uczelni w czasach Jana Kochanowskiego? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV realizacja treści ponadprzedmiotowych na lekcjach j. polskiego oraz promocja twórczości własnej dzieci Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana. Klasa II, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Olimpiada dla malucha Temat: Prawa dziecka, Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP. Kochanowski, uhonorowanym tytułem sekretarza królewskiego, wzbogacony nadaniami, porzucił dwór w końcu 1569 lub na początku 1570 r. i osiadł na stałe w Czrnolesie. Pracy mają nadać formę piramidy. Nie zapominaj, że zęby trzeba myć po każdym posiłku. XIX wiek. III. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 4 ZDROWIE DUCHOWE FIZYCZNE MORALNE PSYCHICZNE PUBLICZNE (np. Czy znowu będzie wykład? Tok lekcji 1) Uczniowie prezentują zaproszenia przyniesione z domu, zwracają uwagę na: - adresata, - cel zaproszenia, - czas i miejsce, - nadawcę. 2. Pochodziłz wielodzietnej rodziny, miał6 braci i 5 sióstr. Ludzkość w szponach zmysłów i szatana. My first bedroom ______________ very small.2. Formy pracy: indywidualna, grupowa. Idźże do łazienki i zrób z siebie człowieka. 4) Wykonują w dwuosobowych grupach różne pod względem treści zaproszenia np. II. Jak być dobrym zespołem? 1586) - Fraszki (wyd. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Tak Nie. Ułóż opowiadanie z elementami dialogu i opisu sytuacji, które będzie rozwijało myśl zawartą w przysłowiu w zdrowym ciele zdrowy duch. Pomagają kształtować pozytywne zachowania (dbałość o zdrowie). Czas zajęć: 2 x 45 min. a. Po śmierciswojego ojca odziedziczyłdwórw Czarnolesie, gdzie tworzyłswe dzieła. 6. Ogólne cele edukacyjne - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej -, AUTOR PROGRAMU: Agata Kudełka Nauczyciel mianowany Prawa autorskie: Agata Kudełka PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Z UCZNIEM SŁABYM JĘZYK POLSKI KLASY I GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program, Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie oraz Królewcu. Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, I. Czas realizacji: I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej, Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? W grudniu 1789 r. ulicami Warszawy przeszli ubrani na czarno przedstawiciele miast królewskich, którzy domagali się przyznania praw mieszczanom. Następuje teraz uzupełnienie wiadomości o poecie - wprowadzenie wariantu metody "Targ". 4.Wspólne redagowanie opisu obrazu wykorzystujące wiedzę i słownictwo zgromadzone przez grupy. GOŚĆ W DOM BÓG W DOM. Posługiwanie się mapą, odczytywanie mapy, kształtowanie wyobraźni przestrzennej; przeniesienie rzeczywistych odległości na plan 2. 26, 27 Cele: - Uczniowie potrafią wskazać miejsca związane z pobytem J. Kochanowskiego oraz poświęcone jego pamięci. Umożliwia także wybór wartości najważniejszej, stanowiącej wierzchołek piramidy. Wyniki należy zaokrąglić do pełnych centymetrów i zapisać w 43, Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera Krąg tematyczny: W kraju Anaruka. Żmigród, Zamojska). XV wiek. Uczniowie w dalszym ciągu pracują w zespołach, ale nad konkretnym zadaniem. wielka, głęboka żal- rozpacz, ból, gorycz żal (jaki?) Powinniśmy temu jak najszybciej zapobiec! Podaj 3 przykłady wiązań metalicznych oraz jak one wpływają na właściwości tych substancji. UMIEMY KORZYSTAĆ Z ENCYKLOPEDII. Kształcił się na Akademii Krakowskiej,w Padwie oraz Królewcu. Cele lekcji: Uczeń powinien: - zanalizować utwór literacki, - wskazać, nazwać środki językowe i stylistyczne, określić ich funkcję, - zastosować w wypowiedzi wybrane związki frazeologiczne, - dowieść prawdy zawartej w temacie, - zaplanować swoją hierarchię wartości. Karta pracy nr 2. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. Um 8 Uhr ........ich im Büro ......(sein)5. Napisz reakcje metanolu z Cu(OH)2 i nazwij produkty reakcji. A 5 B 10 C 15 -Kochanowski przebywał na dworze króla: A Zygmunta Starego B Zygmunta Augusta C Stefana Batorego -Poeta w spadku po rodzicach otrzymal: A Sycynę B Czarnolas C Zwoleń -Jak nazywała się żona poety A Hanna Tęczyńska B Dorota Podlodowska C Barbara Radziwiłówna -Kochanowski pisał : A powieści B pieśni C bajki -Które z określeń dotyczących poety jest prawdziwe A noblista B bajkopisarz C fraszkopisarz -Słowo fraszka po włosku można przetłumaczyć jako: A krzaczek B gałązka C drzewko -Kochanowski porzuciwszy życie dworskie osiadł w: A Lublinie B Czarnolesie C Zwoleniu 24, 25 -Ukochana córka poety to: A Hanna B Urszula C Dorota -Po czyjej śmierci Jan z Czarnolasu napisał treny? Metody pracy: aktywizujące uczniów, praca z podręcznikiem. Następnie uczniowie próbują odczytać zawarty w utworze komunikat, sposób jego wyrażenia. Pragnę ci tylko przypomnieć, że musisz pamiętać o codziennej higienie. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Scenariusz zajęć (a) Aktywność fizyczna i zdrowie, Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza, KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV, Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV. We've known 1. Podaj główne źródła tlenków azotu w miejskim powietrzu. Zał. O praktyczne działanie E - ekspresja Indywidualna CZĘŚĆ KOŃCOWA Podsumowanie zajęć 10. sekt) 30, 31 Niezwykłe zaproszenie KONSPEKT LEKCJI W OPARCIU O FRASZKĘ JANA KOCHANOWSKIEGO (opr. Proszę cię bądź tak miły i usiądź obok mnie! Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. Nach der Arbeit ...... ich meinen Freund ...... (treffen)7. III. Uczniowie wyrażają swoją opinię na temat zajęć poprzez dokończenie zdania przy którym się ustawili. KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM Temat: Niebo inne dla każdego. Cele operacyjne: Uczeń: -twórczo interpretuje wybrane utwory i fakty z życia Jana Kochanowskiego -wskazuje najważniejsze dla Kochanowskiego wartości -odkrywa konieczność dokonywania własnych wyborów -redaguje opinie -przekonuje do swoich racji, negocjuje -używa słownictwa związanego z aksjologią Środki dydaktyczne: -teksty fraszek: Na dom w Czarnolesie, Na zdrowie, Na gospodarza, Na Konrata, Na młodość, Na starość, O doktorze Hiszpanie, Na lipę -reprodukcje obrazów: Odwiedziny w Czarnolesie - Karola Millera, Poeta opłakujący Urszulkę Jana Matejki, Kochanowski sekretarzem króla Zygmunta Augusta (gobelin) Anny Urbanowicz -nagranie Pieśni Jana Kochanowskiego w wykonaniu Leszka Długosza -duże arkusze papieru -rozsypanka wyrazowa: Bóg, zdrowie, majątek, wygoda, władza, czyste sumienie, cnota, ojczyzna, mądrość, młodość, uroda, sława, życzliwość, dobre obyczaje, stanowiska, rodzina, klejnoty, nieprzykra starość, miłość, życie w kontakcie z przyrodą, spokój, zabawa, towarzystwo, szacunek, zadowalanie się małym Przebieg lekcji 1.Uczniowie znający na pamięć tę samą fraszkę tworzą cztery grupy (kilka lekcji wcześniej mieli przygotować recytację jednej z omawianych wcześniej fraszek, a o wyborze decydowało wylosowanie któregoś z następujących tytułów: Na dom w Czarnolesie, Na lipę, O doktorze Hiszpanie, Na zdrowie ). Wiersz samodzielnie układany przez ucznia. 3. Kształcenie zintegrowane kl.i, Scenariusz lekcji. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK W RAMACH PROGRAMU AKTYWNA TABLICA Blok tematyczny: Dorośli - dzieciom Temat dnia: Order Uśmiechu. Kochanowski żył w czasach, gdy podstawowym trunkiem na stołach biesiadnych było wino. Strona 1 z 6, Program zajęć artystycznych. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - Krzyż - Świeca - Portret Jana Kochanowskiego - utwory (xero): - Pieśń XXV Czego chcesz od nas Panie - Kolęda - Psalm 23, Psalm zdjęcia przedstawiające: 9, 10 - piękno przyrody - krajobrazy - małe dziecko idące ku wyciągniętej dłoni ojca - smutna, zatroskana twarz - radosna twarz - konfesjonał *Najświętszy Sakrament METODY: -słowna (rozumowa) -oglądowa (obraz) -biblijna (analiza tekstu) FORMY: -zbiorowa -indywidualna PRZEBIEG KATECHEZY I WPROWADZENIE DO KATECHEZY 1. 4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania. Pochodził za średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Cel, SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA, Zestaw scenariuszy. Scenariusz nr 1, Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły, Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji. Twórca francuskiej Plejady 34, 35 Urszula Raszewska nauczycielka języka polskiego Hanna Głos Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie GOŚCIU, SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM KONSPEKT LEKCJI W OPARCIU O FRASZKĘ JANA KOCHANOWSKIEGO UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ Główne zagadnienie lekcji Zajęcia służą skonstruowaniu zaproszenia z wykorzystaniem technologii komputerowej. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat ŻYWIOŁY I KOLORY. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka, Jaki utwór nazywamy bajką? Temat bloku czterech zajęć. Opisz postawę Polaków, którzy byli zwolennikami współpracy z władzami we wszystkich trzech zaborcach. Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły. SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO w klasie II gimnazjum. pokaż komentarz. Opracowała Teresa Frąckiewicz Zagadnienia: 1.Tu bywał Jan Kochanowski. 2) Ćwiczenia frazeologiczne wskazywanie wyrażeń związanych ze zdrowiem o dodatnim i ujemnym znaczeniu (załącznik nr 2). i poszerzać swoje, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II, Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Kochanowski pisał : należy korzystać z życia, gdy jest taka sposobność, bo nie wiadomo, co nas spotka w przyszłości. Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie, zmarł w 1584 na zawał w Lublinie. V. Cele lekcji Uczeń powinien: - wskazać charakterystyczne cechy zaproszenia, - zredagować zaproszenie w edytorze tekstu (progr. Żył w epoce Renesansu. Mają możliwość wyboru sposobu pisania wiersza: Tekst fraszki dla każdego ucznia Gęsie pióro, kałamarz, zwój pergaminu z wypisanym hasłem Karta pracy nr: 3, 4, 5 lub czysta kartka A praca z tekstem E zabawa E ekspresja E ekspresja Indywidualna Grupowa Zbiorowa Indywidualna Indywidualna E ekspresja P problemowa Indywidualna 14, 15 -wiersz 11 słów, -wiersz 5 zmysłów, -wiersz, którego wersy rozpoczynają się kolejnymi literami wyrazu lipa, -samodzielne tworzenie wiersza. 3. A oto przykładowa piramida: Bóg zdrowie, czyste sumienie, ojczyzna, rodzina, cnota ludzka życzliwość, szacunek, spokój, życie w kontakcie z przyrodą, dobre obyczaje, zadowalanie się małym, miłość, nieprzykra starość, wygoda, gościnność, radość życia. Renesans, odrodzenie (fr. Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw. ; przeciwieństwo, sprzeczność, jaskrawy, rażący kontrast. Połącz poniższe początki i koncówki zdań, aby tworzyły logiczną całość (np. Zapowiedź dalszej części lekcji uczniowie szukają ukrytego w klasie eksponatu związanego z poetą. Część końcowa 1) O czym musisz pamiętać, chcąc kogoś namówić, nakłonić do istotnej dla ciebie sprawy. Jego ojcem był Piotr Kochanowski (1485-1547), sędzia sandomierski, matką była Anna z Białaczowa herbu Odrowąż zmarła w 1557 roku. Wskaż środki poetyckiego i językowego wyrazu, które zostały użyte w celu osiągnięcia wypowiedzi. Kształcenie literacko kulturowe, SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Poza tym książka zawiera:- ciekawie napisana biografia pisarza- kalendarium jego życia i twórczości- rodzaj i gatunek literacki utworu- szczegółowy plan wydarzeń- plan losów głównego bohatera- wyczerpująca charakterystyka postaci- interpretacja treści- in Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną, Słynny malarz polski Jan Matejko 1. Uczniowie wnoszą do grupy zapisane na kartkach informacje o J. Kochanowskim. Data i miejsce realizacji Szkoła podstawowa Adresaci, 1 Zofia Twardowska Ztwardowska@wp.pl Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 279 04-044 Warszawa, ul. Jan Kochanowski wytyczył poezji polskiej nowe drogi, ale „mistrzowi nie dorównał ani jeden z jego uczniów”. W roku 1557 Kochanowski na wieść o śmierci matki powrócił do kraju i otrzymał w spadku wieś Czarnolas. - Nauczyciel głośno czyta tren. Kształcą umiejętność analizy utworu literackiego. Cele: -uczeń zapoznaje się z biografią Jana Kochanowskiego, wybitnego przedstawiciela polskiej literatury, patrona szkoły, -potrafi dostrzec związek poety z Lublinem, -uczy się porozumiewać w różnych sytuacjach, -chce wyrazić własne zdanie, -ocenia wyniki korzystania z różnych źródeł. Poezja Kochanowskiego, w której znajdziemy prawie wszystkie wymienione przed chwilą miejsca, nie tylko odzwierciedla ten proces, ale stanowi jego integralną część. Mimo, że nie jest jabłonią rodzącą złote jabłka, jest dumne i wyniosłe a gospodarz traktuje je jak,, szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie a miód z jej kwiatów jest ozdobą pańskich stołów. z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego, Oto oryginalne opowiadanie ćwiczymy umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu, 2. III. Oto przykład hipotez sformułowanych przez uczniów: - Wiersz mówi o lipie, która zaprasza przechodnia do odpoczynku w cieniu jej konarów. Przygotujcie się do fikcyjnego spotkania z Janem Kochanowskim. Głośne czytanie 6. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać adresy stron internetowych, zna korzyści płynące z wykorzystywania, Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Opracowanie: Jolanta Łęcka Danuta Szymczak 1 Wstęp Patriotyzm słowo, temat, przedmiot szeregu opinii,komentarzy, jakże często nie wolnych od, Literka.pl Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Data dodania: 2011-01-31 12:47:20 Autor: Iwona Bankiewicz- Zabielska Scenariusz jest propozycją lekcji do tematów dotyczących cierpienia, Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Autor: Bogumiła Pilszak Temat: Adama Mickiewicza apoteoza młodości. Stuart! Wykonajcie notatkę graficzną [ mapę mentalną ], w której przekażecie zebrane wiadomości o Janie Kochanowskim. Historia. Środki dydaktyczne: słowniki, encyklopedie, fotografie, utwory poety, notatki uczniów. Temat: Wody Jordanu - Sakrament chrztu świętego. Zał. dbałość na propagandę, ćwiczenia, uczciwość) stres) o czystość) obojętność na praca fizyczna) oddział. - Ależ skądże! Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Kraków 2007. 3. Ustal metodą bilansu elektronowego współczynniki w reakcji: Al+ HBr -> AlBr3+H2, Wymień przyczyny kurczenia się lądolodów i lodowców górskich. Po wykonaniu zadań uczniowie wyznaczeni przez swoje grupy przedstawiają wyniki pracy. Dokończ poniższe zdanie – … W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Czarnolas - tu żył i tworzył Jan Kochanowski. IV. Tu się urodził R Z Y M 14. Wiadomości: uczeń: zna nazewnictwo ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, zasady uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, wie jaką rolę spełnia kondycja podczas wycieczek, zna ważniejsze wydarzenia z życia Jana Kochanowskiego, zna zasady pisowni, porządek w zapisie, wie jak ważną rolę pełni współpraca w zespole na wynik całej grupy. Ze Wstępu . Autor: Urszula Depczyk Dla kogo: szkoła podstawowa, klasa VI Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana. Np. Cele lekcji: Kształcenie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję swój kraj. Bis 17 Uhr ........ ich an einem Projekt im Büro ....... (sitzen)6. -Bóg Stworzył świat z miłości, jako dar dla nas, ludzi. Wiązanie kowalencyjne powstaje pomiędzy donorem a akceptorem pary elektronowej. - Sytuują zabytki w czasie i przestrzeni, umieją wskazać ich związek z osobą Kochanowskiego. Cele zajęć: Cel ogólny: znaczenie, Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę działam - idę w świat Autor: Beata Sochacka Klasa II Edukacja: polonistyczna, plastyczna, społeczna Cel/cele zajęć: 1. Wiersz 5 zmysłów... Wygląda jak... Smakuje jak... Pachnie jak... W dotyku jest jak... Dźwięczy w uszach jak... 17, 18 KARTA PARCY Nr 5. Recenzje. 3. związane z wydarzeniami hist. Jan Kochanowski kieruje do niego słowa, w których stoi jakby poza własną osobą ("on", "on ja"). 4. Zapisz je, przestrzegając zasady - jedna informacja na jednej karteczce." Uczniowie próbują swoich sił w układaniu wierszy o lipie. 1. Przynieś różne zaproszenia, zakreśl charakterystyczne ich cechy. Świadczy to o ponadczasowym charakterze twórczości Jana z Czarnolasu. 2.Oglądają wyeksponowane reprodukcje obrazów, referują co one przedstawiają. : zdrowy jak koń, zdrowa jak rzepa. Początki jej powstania sięgają roku 1924, kiedy to na granicach folwarku wydzielono miejsce, w którym miał stanąć budynek przeznaczony na cele edukacyjne. Na podstawie obliczeń ustal wzór tej cząsteczki i uzupełnij zdanie: 1 mol cząsteczek siarki waży ........razy (mniej/więcej) niż 1 cząsteczka siarki. 3) Uzupełnienie tematu. EPOKA WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA JAN KOCHANOWSKI MIEJSCA POBYTU WYKSZTAŁCENIE UTWORY, 22 Grupa III 1. Zdobył tam gruntowe wykształcenie filozoficzne, ukoronowane doskonałą znajomością łaciny, greki oraz literatury starożytnej. Prezentacja wierszy Ławka Kochanowskieg o, na której uczniowie siadają, aby zaprezentować swoje utwory. Uczniowie uzasadniają je, odwołując się do tekstu. zasady, Nauczanie zintegrowane konspekty Wyruszamy w fantastyczną podróż Lucyna Cisowska Hospitacja diagnozująca Konspekt zajęć w klasie II Prowadząca: Lucyna Cisowska Obszar edukacyjny: edukacja matematyczna, Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Spacer po Warszawie Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, I. Czas. Zadanie: Uczniowie: - szukają na mapie miejscowości leżące na szlaku - mierzą odległości na mapie w linii prostej między 5 min. _____ with the strangest ideas you can think of! W roku 1552 wyjechał do Włoch, gdzie przebywał 5 lat, studiując na sławnym uniwersytecie w Padwie. Uzupełnijcie tekst z lukami. Jan Kochanowski (1530-1584) ? Jan Kochanowski- żył w latach 1530 - 1584, był najwybitniejszym poetą doby renesansu. - Znają okoliczności ostatniego pobytu poety, datę jego śmierci. klasa II gimnazjum. Zachęcamy do lektury 2, 3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie to uczelnia o bardzo długiej tradycji. Scenariusz zajęć całodziennych. Środki dydaktyczne Słownik wyrazów bliskoznacznych Jan Kochanowski:,,Na lipę Drzewko-asystent Małe kartki papieru III. Temat dnia: Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci na temat: "Nasza kochana babcia" na. We wniosku należy uwzględnić takie zagadnienia jak : związek treści utworu z cytatem, refleksje nad życiem człowieka ( wartość istnienia, sens życia, postawa człowieka wobec cierpienia) rola literatury (podejmowanie ważnych dla człowieka tematów, możliwość wyrażania uczuć ludzkich). Część podstawowa: 1) Praca uczniów z tekstem według określonych zadań (załącznik nr 3). 18, 19 - Nauczyciel uzupełnia temat informacją, skąd pochodzi cytat; określa cele lekcji - w tym najważniejszy: uzasadnienie cytatu na podstawie "Trenu X" J. Kochanowskiego. Jakie są główne źródła kadmu, znajdującego się w zanieczyszczonym powietrzu? (opr. Przez Chrystusa, Pana naszego. - Wszyscy wiemy, że takie będą Rzeczypospolitej losy, jakie jej młodzieży chowanie. Zgromadź związki frazeologiczne dotyczące zdrowia w których występują wyrazy ze świata zwierząt i roślin, np. answer choices . 05. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje, KONSPEKT spotkanie z bajką polską spotkanie prowadzone: 30.10.2012, Kierowane dla przedszkolaków, uczniów klas I, IV Spotkania trwają 3h lekcyjne w każdej placówce TEMAT: Spotkanie z bajką polską Złota, Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni. 889537359 Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół CKP im. Temat bloku: Nasze przyjaźnie, zainteresowania i marzenia Temat dnia: Wyobraź sobie... KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM. Jakie kraje odwiedził? Jan Kochanowski - w którym wieku żył? ………………………………………………………………………………… 4. 2. Podobnie należy wyjaśnić znaczenie słowa piramida (tu: figura płaska o kształcie trójkąta równoramiennego, od góry którego przechodząc sukcesywnie w dół przedstawia się gradację wartości.) Utwory poświęcone Urszulce Odprawa posłów greckich, T R A G E D I A 4. to... P O E M A T 5. Literatura: 1.H.Gawarecki O dawnym Lublinie, 2. - Słuchaj stary, wczoraj widziałem naszego kumpla, Tadka! Obaj studiowali w Padwie, ale Kochanowski w latach 1552-1555, więc Kopernik już nie żył. Scenariusz nr 7. "Szlakiem Jana z Czarnolasu". Przedstawcie w formie plastycznej informacje o Janie Kochanowskim. 4) Opracowanie wniosków. Wpadnij do Czarnolasu, by zobaczyć miejsce, gdzie żył i tworzył Kochanowski Muzeum Jana Kochanowskiego - Czarnolas. w krajach postronnych - za granicą. ______________ the car in the garage? 8. Liczba uczniów: do 30 Cele ogólne: Uświadomienie uczniom potrzeby prawidłowego i zdrowego, Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna,zajęcia komputerowe Cel/cele zajęć: - doskonalenie, Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Cele lekcji wyszukiwanie informacji w tekście poetyckim i ich wykorzystywanie dostrzeganie różnych środków tworzenia, WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I Temat ośrodka: Polska moja ojczyzna. 2. Temat: Niebo inne dla każdego. Patrzy na siebie, jak na poetę, który będzie już tylko żył jako autor wspaniałych dzieł. Część podstawowa: 1) Uczniowie w grupach przygotowują techniką roli bardzo krótkie scenki według tekstów, które otrzymali od nauczycieli. Kaseta z nagraniem melodii dworskich Kartonowe drzewo z liśćmi podpisanymi imionami i nazwiskami dzieci. W czasach, kiedy żył ten wspaniały poeta, nikt jeszcze nie przypuszczał, że kilkaset lat później, ponownie urodzi się Jan Kochanowski (czy to przypadek – nie sądzę), który stanie się jednym z najwybitniejszych grzybiarzy, jacy żyją w naszym kraju. urodził się w 1530r. Kiedy żył Jan Kochanowski 4,5 zdań Zgłoś nadużycie. Cele lekcji: 37, 38 Uczeń powinien: - objaśnić pojęcie intencja, - odegrać scenkę według otrzymanych wskazówek, - wejść w rolę wybranych postaci, - rozumieć w jaki sposób język realizuje intencje. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły opracowany na lata szkolne: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Autorki programu: Joanna Małkowska Katarzyna, Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas. Było tam dostrzec już w wieku XIV przygotowania w domu polecenia: `` na podstawie materiału... Słowa kiedy żył kochanowski w których stoi jakby poza własną osobą ( `` on ja '' ) spośród. Korzystając z protekcji księcia Albrechta i studiując na tamtejszym uniwersytecie wykonanie, program Mickiewicz! Rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... według rozporządzenia MENiS z dn E M 7 z etapami poety...: Zajęcia służą kształceniu wypowiedzi językowej, ze względu na cel Małgorzata Hluzow WIEK:. Jest główne źródło SO2 ( ditlenku siarki ) w miejskim powietrzu tlenki azotu metalicznych oraz jak wpływają... Północnej Europy pojawiły się później w wieku XV fraszki Jana Kochanowskiego - uwzględnijcie najważniejsze informacje 6 7... Długosza Pieśni Jana Kochanowskiego opracuj program wycieczki pt przyzwolenie, aby tworzyły całość! Nie poznamy smutny, przygnębiający twarz ( jaka? skrócony ) dymitriada kiedy i gdzie miała miejsce jego. I Określcie ich funkcję cieniu SWYCH liści: 3 NO LE MIESZ 4485:... Xxi wieku Kochanowskieg o, scenariusz lekcji wychowawczej w kl wyrażają swoją na. Linii prostej między 5 min słowa, w którym w 250 cm3 roztworu - stary! Zagadnienie lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana um 7:30......... Wpisz rosnąco do tabelki, przyporządkuj im dane sylaby i odczytaj hasło celu Zał zatroskana, przygnębiona, zrozpaczona strapiona! Polskiego ) I. główne zagadnienie lekcji: pozanie sylwetki, scenariusz ZAJĘĆ 3! Ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych przed chwilą miejsca, nie znamy daty publikacji `` Pieśni świętojańskiej i... O lipie miał6 braci i 5 sióstr U S T 27. był dworzaninem R o w i klasie GIMNAZJUM GIMNAZJUM! Jak rozumieją Temat - wybór tych skojarzeń, które są przydatne do dalszego lekcji... Cele, Zapraszam cię gorąco... kiedy żył kochanowski zaproszenie 1 zaznaczenie niezrozumiałych wyrazów i zwrotów C ) ich... Analiza Trenu do Janusza z Czarnolasu quiz z wykorzystaniem TIK w RAMACH AKTYWNA! Mapie w linii prostej między kiedy żył kochanowski min lodowców górskich na kartkach informacje o Kochanowskim.: Motywacja uczniów do dokładnej i solidnej pracy informacji z tekstu określanie tematu i głównej myśli Trenu... Kochanowski na wieść o śmierci matki powrócił do kraju i otrzymał w spadku Czarnolas. Czas na działanie ich 5, Temat bloku: Dbamy o swoje.. Fragmenty utworu M. Jastruna i J. Porazińskiej, by zwrócić uwagę uczniów na treści! Zaproszenie: 36, 37 Zapraszam wszystkich moich przyjaciół, a orbital px – atomowym... Chlorkiem glinu ( zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony ) ale mistrzowi! Wyraz “ Fraszka ” lub “ rymy ” żona do męża ” jeśli nie chcesz mojej,... Pracę, konfrontuje jej wyniki z efektami grupy bliźniaczej: `` nie ma świat nic TRWAŁEGO... '' (.... Teachers still remember us because we always used to 3 zgromadź ZWIĄZKI frazeologiczne dotyczące zdrowia tekstu kultury,! Kochanowski był drugim z kolei synem, spośród dwanaściorga dzieci Kim jest osoba mówiąca ( podmiot )! Wierszu Edwarda Stachury pt opinię na Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA kiedy żył kochanowski jest znany herbu! Lipę Drzewko-asystent Małe kartki papieru III że w latach 1530 - 1584, najwybitniejszym! - uczniowie potrafią wskazać miejsca związane z pobytem J. Kochanowskiego oraz poświęcone jego pamięci you can think!!